Algmene ledenvergadering 20 april

Op een voor velen minder bekende locatie, de parochiezaal van de RK Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat, opende voorzitter Theo Poort op woensdagavond 20 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het UKG. Hij kon een dertigtal leden verwelkomen. De voorzitter overzag het afgelopen jaar met verwijzing naar het jaarverslag. Hij vulde dit aan met een blik op de toekomst.

Jeugdklokken
Het project jeugdklokken voor de Buurkerk is in volle gang en zal de komende jaren zijn beslag krijgen. De sponsorwerving is hiervoor inmiddels gestart en de eerste gelden zijn binnen en/of toegezegd. Wellicht komt er nog een crowdfunding-actie.

Vriendschapsverdrag
Op 1 mei zal het vriendschapsverdrag tussen het Klokkenluiders Gilde van Roeselare en het UKG in Utrecht, ten stadhuize, worden ondertekend. In bijzijn van de burgemeesters van beide steden en de schepen voor cultuur van Roeselare.

Jacob van Eyckprijs
Op 2 juni zal de Jacob van Eyckprijs weer worden uitgereikt.

Gildehuis
Het verwerven van een Gildehuis blijft een lang gekoesterde wens, ook daar blijft het bestuur naar uitkijken.

Restauratie Domtoren
De restauratie van de Domtoren is ophanden en zal voor het UKG ook gevolgen hebben. De toren gaat voor een aantal jaren in de steigers. Maar dat biedt ook kansen.  Omdat er een lift zal worden geplaatst, waar ook bezoekers op beperkte schaal gebruik van kunnen maken, zullen mensen die normaal niet naar boven kunnen, de toren op kunnen.

Reisjes
De lustrumreiscommissie is al weer voorzichtig begonnen met een aanzet voor onze volgende lustrumreis in 2019 naar ??.

Hanneke van Maanen maakte namens de excursiecommissie bekend dat de herfstexcursie op 23 september is gepland. De reis gaat deze keer naar Zuthpen.

Groeiend ledental
Het ledenaantal is dit jaar weer toegenomen (850), dat is enerzijds verheugend, maar houdt anderzijds in dat van het bestuur een grotere inzet wordt verlangd en de verantwoordelijkheid groter wordt.  Die groei van het UKG brengt zo zijn eigen knelpunten voort:

- Verhouding ‘oudgedienden’ van het eerste uur tussen bestuur en luidmeesters
- Verhouding luiders/actieve leden/overige leden
- Aansturen van de vereniging
- Karakter van de vereniging

Het bestuur onderkent deze problematiek en heeft zich op 14 oktober met “een dagje op de hei”, onder de bezielende leiding van UKG- lid Jaap Hillman hierover beraden. Een belangrijke conclusie van deze dag is dat de luiders de kern van onze club zijn en als zodanig de belangrijkste groep moet zijn en blijven. Het bestuur zal aan hen dan ook meer aandacht besteden. Ook de opleiding van luiders en luidmeesters verdient grotere aandacht.  Dat neemt niet weg dat andere actieve leden worden gekoesterd, zij verzetten veel werk, de vereniging kan niet zonder.  Het bestuur wil  een klankbordgroep samen stellen die inventariseert en waar wensen kunnen worden ingebracht.

Statuten
Het bestuur heeft verder geconstateerd dat de statuten van de vereniging, uit 2006, geactualiseerd moeten worden. Het bestuur komt binnenkort met een voorstel.

Tenslotte
Het bestuur stelt vast dat het UKG op de goede weg is om de vereniging bloeiend te houden en uit te bouwen. Opbouwende kritiek is welkom en zal ter harte worden genomen. Voorzitter Poort sloot zijn betoog af met een speciaal woord van dank aan secretaris Arie Noordermeer voor diens tomeloze energie en inzet voor de vereniging.

Financiën en contributie
Penningmeester Bram van der Wees lichtte zijn Financieel Jaarverslag toe en maakte meteen bekend dat het bestuur voornemens was de jaarlijkse contributie met €2,50 te verhogen naar €17,50. Dit ondanks een batig saldo over het afgelopen jaar. Daar staat tegenover dat sinds 2002 de contributie gelijk is gebleven. Na enige discussie over de besteding van de extra inkomsten, liet de vergadering zich overtuigen en ging akkoord.

Van der Wees maakte ook bekend dat de documentaire over het UKG de eindmontage nadert. Omdat het budget niet geheel toereikend was moesten er enkele aanpassingen t.o.v. de oorspronkelijke plannen worden doorgevoerd.

De Kascommissie bij monde van René Swane verleende aan bestuur en penningmeester décharge voor het gevoerde financiële beleid over 2016.

Benoemingen
De aftredende bestuursleden Louis Akkermans, Arie Noordermeer en Bram van der Wees werden bij acclamatie herkozen. In de kascommissie neemt John van Lemmen de plaats in van René Swane.

Van protestant tot katholiek
Na de pauze nam Jan Willem Wits, theoloog en communicatieadviseur, het UKG mee op zijn zoektocht van protestantse jongeling met een dominee als grootvader naar zijn intrede in de Rooms-katholieke Kerk. Wits is voormalig perschef van het bisdom Utrecht. Hij was als zodanig actief toen mgr. Simonis aartsbisschop was. Wits markeerde zijn tocht met twee tastbare herinneringen. Zijn 'stigmata'. De eerste is de kerstliturgie die hij als 9 jarige jongen, die toen al dominee wilde worden, schreef en de rozenkrans die hij als volwassen man van Paus Franciscus ontving. Wits knapte af op de protestante predikanten, die ‘altijd maar aan het woord zijn’. Hij zocht en vond 'gevulde stilte' in een klooster en wordt voor even oudkatholiek. Maar de Moederkerk trok uiteindelijk harder aan hem. Hij voelt zich er thuis als ‘calvinistische katholiek’. Ondanks dat hij bedenkingen heeft tegen de huidige koers van het Nederlandse episcopaat blijft hij de kerk trouw, hij wil graag deel uitmaken van een wereldkerk met 2000 jaar geschiedenis, verder is de liefde voor het klooster steeds gebleven.

Na afloop verpoosde men nog even met een hapje en een drankje.

(foto's: W vd Hulst)

 

 

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894