Binnen tien minuten viel de hamer

In de ALV van april 2018 werden de vernieuwde statuten van het UKG goedgekeurd. Naderhand bleek dat bij het ‘liquidatieartikel’ enkele woorden waren weggevallen, waardoor de tekst niet meer voldeed aan de nieuwe eisen van de Belastingdienst. In dit artikel wordt bepaald hoe, bij onverhoopte opheffing van de vereniging, het saldo besteed zal worden.Om de nieuwe tekst nog voor het eind van het jaar bindend te laten zijn, had het bestuur de leden van het UKG op 28 december voor een tussentijdse Algemene Ledenvergadering opgetrommeld. Ongeveer 25 mensen hadden gehoor gegeven aan deze noodkreet. Onder het toeziend oog van notaris (en luider) René Swane, legde voorzitter Theo Poort om 20.00 de vergadering de volgende tekst voor:

Artikel 18, Liquidatiesaldo:
"Na ontbinding van de vereniging worden de activa en passiva vereffend en wordt aan een eventueel batig saldo een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen bestemming gegeven. De instellingen die dit batig saldo verkrijgen, zullen in ieder geval erkend moeten zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de vereniging."

De wijziging werd met algemene stemmen aangenomen. De voorzitter kon binnen 10 minuten de bijeenkomst weer besluiten en zo werd de kortste vergadering van het UKG een feit.

Daarna volgde nog een gezellig samenzijn met bisschopswijn, oliebollen en appelflappen.

 

 

 

 

 

 

 

(foto's: Jeroen Nieuwint)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894