Organisatie

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde is een rechtspersoon met de status van een vereniging. Dat wil zeggen dat hij bestaat uit stemgerechtigde leden, die tijdens de Algemene Ledenvergadering het bestuur benoemen. Er horen altijd enkele luiders of luidmeesters deel uit te maken van het bestuur.

De leden kunnen belangstellend lid zijn, erelid of actief lid. Onder deze laatsten worden de leden verstaan die de klokken luiden, deelnemen aan de diverse commissies of op een andere manier zich actief inzetten voor het UKG. Het Gilde kent een ruim aantal commissies en werkgroepen.

Algemene Ledenvergadering
Alle genoemde soorten leden hebben toegang tot de algemene vergadering en kunnen daar hun stem uitbrengen.

Het bestuur roept de leden tot een Algemene Vergadering bijeen, zo vaak het dit wenselijk vindt, maar ten minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse Algemene Vergadering moet voor één mei gehouden worden. In die vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt het rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

Bestuur
De bestuursleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. Zij worden in functie gekozen. De functies van de overige bestuursleden worden binnen het bestuur bepaald.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Alma van Bommel, voorzitter
Arie Noordermeer, secretaris
Bram van der Wees, penningmeester
Remco Berendsen, vicevoorzitter
Adri Onnekink,algemeen bestuurslid
Louis Akkermans, algemeen bestuurslid
Jesse Oostermann, bestuurslid namens College van Luidmeesters

Werkgroepen, commissies
Het College van Luidmeesters speelt een belangrijke rol binnen het UKG. Het verzorgt de opleiding voor aspirant-klokkenluiders en de jeugdluiders en draagt hen bij gebleken geschiktheid voor om een certificaat en de Gildespeld te ontvangen tijdens een van de Gildeactiviteiten. Verder zien de luidmeesters toe op een goede gang van zaken tijdens de luidingen, stellen zij een luidrooster vast en kiezen zij welke klokken er geluid worden bij een bepaalde gelegenheid.

De PR-commissie en de Ontvangstcommissie dragen bij aan de naamsbekendheid van het UKG, evenals de redactie van het blad Luid en Duidelijk. In dit verenigingsblad is veel aandacht voor technische en cultuurhistorische artikelen op het gebied van luidklokken, en voor de verenigingsactiviteiten. Verslagen van de gezamenlijke bijeenkomsten, de jaarlijkse excursie of de jubileumexcursies zijn eveneens te vinden, elk georganiseerd door aparte commissies. Verder zijn er onder meer groepjes die zich bezighouden met het inventariseren van de gipsafdrukken van klokken, die in de Domtoren liggen opgeslagen, audiovisuele producties en de website. Er is een beiergroep, een zangkoor dat klok-gerelateerde liederen zingt en een groep die de jaarlijkse viering van het St. Maartensfeest door het UKG op 11 november vormgeeft.

Door samen actief te zijn om het klokkenluiden mogelijk te maken en uit te dragen wordt de onderlinge sociale samenhang binnen het Gilde bevorderd. Gezelligheid en een onderlinge band horen net zozeer bij het Gilde als het luiden van de klokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

gepubliceerd/gewijzigd 10 augustus 2016 (server-tijd: 0,0966 s)

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 129 29 894